หน้าแรก เข้าระบบสมาชิก กระดานสนทนา บทเรียน,ข้อสอบ ออนไลน์ ติดต่อทางโรงเรียน

เนื้อหาสาระประจำเว็บไซต์


 ประกาศเปิด - ปิดภาคเรียน
 เกี่ยวกับเรา
 ประวัติความเป็นมา
 สถานที่ตั้ง
 ติดต่อสอบถาม

เมนูหลัก

หน้าหลัก
หน้าแรก
ติดต่อเรา
แนะนำบอกต่อ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บริการ
_NSHEADER

คำคมวันนี้

ถอยหลังหนึ่งเก้าเดินหน้าสองเก้า


__ • ประกาศเปิด - ปิดภาคเรียน
 • เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติความเป็นมา
 • สถานที่ตั้ง
 • ติดต่อสอบถาม

ภาคเรียนที่ 1
เปิดเรียน วันที่ xx พฤษภาคม 25xx
ปิดเรียน วันที่ xx ตุลาคม 25xx
ภาคเรียนที่ 2
เปิดเรียน วันที่ xx พฤศจิกายน 25xx
ปิดเรียน วันที่ xx มีนาคม 25xx


 

 • ตรา/สัญลักษณ์
  ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

   

                                 
  ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน คือ รูปพระพิฆเนศ (ซึ่งเป็นเทพแห่งความรู้ ปัญญา และศิลปะศาสตร์) ล้อมรอบด้วยวงกลมสามวง ภายในวงกลมวงในใต้พระพิฆเนศมีอักษรคำว่า “พ.ศ.2511” ซึ่งหมายถึงปีที่ก่อตั้งโรงเรียน ระหว่างวงกลมในและวงกลมกลางมีตัวอักษรเขียนว่า “โรงเรียนประชานุสรณ์” อยู่ด้านบนคำว่า “อ.ปากช่อง” อยู่ด้านล่างซ้าย และคำว่า “จ.นครราชสีมา” อยู่ด้านล่างขวาซึ่งเป็นชื่อโรงเรียน อำเภอและจังหวัดที่ตั้งโรงเรียน วงกลมวงที่สาม ที่ซ้อนวงกลมวงที่สอง หมายถึงความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อการพัฒนาให้ก้าวหน้าไปโดยพร้อมเพรียงกัน ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนจึงมีความหมายถึง ศิลปะการถ่ายทอดความรู้ของครูไปสู่ผู้เรียนด้วยความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุสัมฤทธิผลตามเจตนารมณ์ของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ที่ปรากฏในหมวด 1 มาตรา 6
   
   
   
  --------------------------------------------------------------------------------

  ปรัชญา

 • โรงเรียนได้กำหนดปรัชญาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งว่า “จงทำตัวของตัวให้ดีกว่าตัวของตัวที่แล้วมา” โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
   
   
   
  --------------------------------------------------------------------------------

  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าหมาย
  วิสัยทัศน์ (Vision)
                      มุ่งเป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการ ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต รักถิ่นฐานบ้านเกิด และวัฒนธรรมไทย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
   
  พันธกิจ (Mission)
                      จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้นำมากำหนดภารกิจด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน จำนวน 5 ด้านด้วยกัน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม ด้านคุณค่าของความเป็นคน ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย และด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้
     

  1. ด้านวิชาการ
          1.1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
          1.2 ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          1.3 ปรับปรุงวิธีสอนของครูให้เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          1.4 ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ โดยการค้นคว้าและหาความรู้ด้วยตนเอง
    

   2. ด้านคุณธรรม
          2.1 มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมไทยให้กับนักเรียน โดยมีการจัดทำโครงการ และกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของไทย
          2.2 ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม-จริยธรรม โดยการอบรม สอดแทรกในการปฏิบัติกิจกรรมและกิจกรรมการเรียนการสอน
   

    3. คุณค่าของความเป็นคน
          3.1 ปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง รักศักดิ์ศรีของตนเอง ไม่เอาเปรียบผู้อื่น รักและเคารพสิทธิของผู้อื่น และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
          3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และห่างไกลยาเสพติด
     

  4. ความเป็นประชาธิปไตย
           4.1 ปลูกฝังให้บุคลากรและนักเรียนยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
          4.2 ส่งเสริมและสร้างการทำงานแบบประชาธิปไตยในโรงเรียน
   
   
  5. ด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย
         5.1 เร่งรัดในการจัดกิจกรรมให้บุคลากรและนักเรียนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเห็นคุณค่าของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
         5.2 ส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนเห็นคุณค่าและช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและเพณีอันดีงามของไทย
   
                     
  จากการที่ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาที่มีผลกระทบต่อโรงเรียนโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis แล้วนั้น ทางโรงเรียนได้นำจุดอ่อน (weakness) มากำหนดเป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโรงเรียน ดังนี้
   

  เป้าหมาย (Goal)
      1. ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถในการสอนและมีเทคนิคที่หลากหลาย
      2. ครูผู้สอนนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของนักเรียน
      3. ชุมชนโดยรอบมีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
      4. มีอาคารเรียนที่มีความคงทน สวยงามพร้อมที่จะใช้ประโยชน์
      5. นักเรียนมีความต้องการในการศึกษาต่อที่โรงเรียนเพิ่มมากขึ้น
   

  --------------------------------------------------------------------------------

 •         โรงเรียนประชานุสรณ์ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดย  นายชอบ  พยัคฆ์หาญ   เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการก่อตั้ง และดำรงตำแหน่ง  ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่   ซึ่งได้รับอนุญาตให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่  17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2511  

    ในปีการศึกษา  2511  ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มดำเนินการ ได้ก่อสร้างอาคารไม้ชั้นเดียวจำนวน  1  หลังจำนวน  7  ห้องเรียน  ซึ่งนับเป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน   และได้เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล ประถม และมัธยมศึกษาปีที่ 1 และในปีนั้นมีนักเรียน  จำนวน 105 คน   คณะครูจำนวน  10  คน    และในปีเดียวกันนั้นเอง  ได้ขออนุญาตขยายห้องเรียนอีก 1 ห้อง  และพร้อมกันนี้ได้ขยายการรับนักเรียนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    

  ในปีการศึกษา  2512  ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก  1  หลัง  จำนวน  8  ห้องเรียน จำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นเป็น  862  คน
    โรงเรียนประชานุสรณ์ได้ดำเนินการเรื่อยมา   จนถึงปีการศึกษา  2529      นายชอบ   พยัคฆ์หาญ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนและเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนประชานุสรณ์ ได้ถึงแก่กรรม ตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่จึงว่างลง  ทางโรงเรียนจึงได้ขออนุญาตแต่งตั้ง นายสงัด นาคจันทึก เป็นครูใหญ่ของโรงเรียน
    

  ในปีการศึกษา 2530  นายอนุชา  พยัคฆ์หาญ  บุตรชายของ นายชอบ พยัคฆ์หาญ  ได้รับโอนกิจการโรงเรียนต่อจากบิดาที่ถึงแก่กรรม  โดยมีนายสงัด นาคจันทึก  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่
   

   ในปีการศึกษา 2531  นายสงัด  นาคจันทึก  ได้ลาออกจากการเป็นผู้จัดการและครูใหญ่ และในปีการศึกษานี้มีนักเรียนลดลงเหลือ  95  คน  ทางโรงเรียนจึงขออนุญาตแต่งตั้ง นายพฤหัส  ส้มจีน  เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ 
    

  ในปีการศึกษา  2532  โดย นายพฤหัส  ส้มจีน เป็นผู้จัดการและครูใหญ่  โรงเรียนได้เริ่มพัฒนาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และมีการพัฒนางานด้านต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง จนถึงปีการศึกษา  2543  มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น  850  คน  คณะครู  จำนวน 33  คน
   

   ในปีการศึกษา 2544  มีนักเรียน จำนวน  935  คน  คณะครู จำนวน  36  คนปีการศึกษา 2545  โรงเรียนประชานุสรณ์ ได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ชั้นเดียว จำนวน 3 ห้องเรียน และในปีเดียวกัน นายพฤหัส ส้มจีน  ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546  ในปีการศึกษานี้มีนักเรียน จำนวน  945  คน  คณะครู  37  คน      
   

   ในปีการศึกษา 2546  โรงเรียนประชานุสรณ์  ได้แต่งตั้ง  นางศรินทิพย์  พยัคฆ์หาญ  เป็นผู้จัดการ และนางนิภา เพียรรักษา  เป็นครูใหญ่    และได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก   3 ชั้น   จำนวน  24  ห้องรียน  และขอขยายความจุนักเรียนทั้งโรงเรียน 1,500 คน  ในปีการศึกษานี้มีนักเรียน จำนวน  988  คน  คณะครู  37  คน  

    ในปีการศึกษา  2549  นางนิภา  เพียรรักษา  ได้ลาออกจากการเป็นครูใหญ่ ทางโรงเรียนจึงได้ขออนุญาตแต่งตั้ง นางสาวอนัญญา พยัคฆ์หาญ เป็นครูใหญ่ ปีการศึกษานี้มีนักเรียนตามบัญชี  จำนวน   977  คน มีนักเรียนปกติ จำนวน 905  คน   จำนวนครู   33   คน
    

  ในปีการศึกษา  2550  มีนักเรียนเต็มตามบัญชี จำนวน  887  คน  มีนักเรียนปกติ จำนวน   823    คน   จำนวนครู  30   คน
    

  ในปีการศึกษา 2551 นางสาวอนัญญา  พยัคฆ์หาญ  ได้ลาออกจากการเป็นครูใหญ่ และในปีเดียวกัน พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ได้เปลี่ยนชื่อจากครูใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ทางผู้รับใบอนุญาตจึงได้แต่งตั้ง นางศรินทิพย์  พยัคฆ์หาญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2551
   
   ปัจจุบัน  โรงเรียนประชานุสรณ์  มีเนื้อที่ทั้งหมด  7  ไร่  1  งาน  4  ตารางวา    จัดการศึกษา  3  ระดับ  คือระดับก่อนประถมศึกษา  และประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา     ในปีการศึกษา 2551
  มีนักเรียน  783  คน  มีบุคลากรในโรงเรียนทั้งสิ้น   จำนวน   34  คน ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูและผู้บริหาร จำนวน  31  คน และบุคลากรสนับสนุน  จำนวน 3  คน 
  โรงเรียนประชานุสรณ์  มีพื้นที่  7  ไร่  1  งาน  4  ตารางวา  ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนประชานุสรณ์ เทศบาลตำบลปากช่อง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีอาณา เขตติดต่อกับบริเวณโรงเรียนดังนี้
   
   ทิศเหนือ    จรดถนนเทศบาล 16
   ทิศใต้  จรดลำธารสาธารณะ และหมู่บ้านจัดสรร
   ทิศตะวันออก  จรดบ้านจัดสรร
   ทิศตะวันตก จรดถนนกองวัคซีน 6

   อาคารสถานที่ 
        อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียน  3 ชั้น           1        หลัง                 จำนวน   24  ห้องเรียน     
        อาคารไม้ชั้นเดียว เป็นอาคารเรียนอนุบาล            1        หลัง                 จำนวน   7  ห้องเรียน
        อาคารเรียนเอนกประสงค์                                      2        หลัง                 จำนวน    5 ห้องเรียน
        อาคารธุรการ                                                         1        หลัง
        อาคารผู้อำนวยการ                                               1        หลัง
        สนามฟุตบอล  
        สนามปูนคอนกรีต   ใช้เป็น   สนามตระกร้อ สนามวอลเลย์บอล   สนามฟุตซอล  • โทรศัพท์
  • อีเมล์
  • บัญชีเงินฝาก 1
  • บัญชีเงินฝาก 2

  ทางอีเมล์ผ่านหน้าเว็บไซต์  คลิก -> สอบถาม


  เรารักในหลวง..
  2 ภาพ

  ทั้งสิ้น 1 อัลบั้ม  

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวทั่วไป
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กิจกรรมในโรงเรียน
  • กิจกรรมนอกโรงเรียน
  ยังไม่มีข่าวสารในหมวดนี้
  RSS Feed
  ยังไม่มีข่าวสารในหมวดนี้
  RSS Feed
  ยังไม่มีข่าวสารในหมวดนี้
  RSS Feed
  ยังไม่มีข่าวสารในหมวดนี้
  RSS Feed

  ผู้บริหารโรงเรียน

   

  นายอนุชา  พยัคฆ์หาญ

  แนะนำบุคลากร

  Click เพื่อดูประวัติ
  นางสาวรัตน์นภา ศรีสุระ
  ฝ่ายธุรการ

 • ฝ่ายธุรการ
 • ปฏิทินกิจกรรม


  พฤษภาคม 2018
    1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31  
  กิจกรรม/พิธีการวันสำคัญ
  กิจกรรมครูและผู้บริหาร
  กิจกรรมชุมชน
  กิจกรรมนักเรียน
  อื่น ๆ
  โครงการพัฒนา/ฝึกอบรม

  วิดีทัศน์กิจกรรม

  หน่วยงานราชการ


  ผู้ดูแลเว็บไซต์

  นาย/นาง/นางสาว 

  โรงเรียนประชานุสรณ์